Kas Sellist Asja Nagu Soodne Väikelaen On üldse Olemas?

?Ettevõtjate suurenenud usaldussõltuvus on toonud turule lisaks traditsioonilistele ADR mudelitele ridamisi tugisüsteeme, foorumeid, reitingukeskkondi jmt. Sellistes keskkondades on tihti mõlemad osapooled aktiivselt kaasatud ning need aitavad ennetada või lahendada võimalikke vaidlusi. Usalduse nimel tullakse sageli tarbijale enam kui poolele teele vastu, kuid paraku on turupraktikasse lisandunud ka usaldusega manipuleerimise võtted. Tasakaalustatud tarbimiskeskkonna eelduseks ei ole seega mitte ainult tarbijaharitud kodanikud vaid ka ärieetilised ettevõtjad.

Oma suure mõju tõttu ongi uuest seadusest tulenevad muutused selles aastaraamatus täiendavalt kirjeldatud ka vastavate valdkondade juures. Uus TKS avardas tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimalusi, hõlbustas piiriülese vaidluse esitamist ja keelas arvete esitamise eest eraldi tasu küsimise. Tarbijakaitseameti juures tegutsenud tarbijakaebuste komisjon nimetati ümber tarbijavaidluste komisjoniks, mis on selgem määratlus komisjoni tööst.

Tarbijavaidluste komisjon sai senisest laiema pädevuse, lisades komisjoni pädevusse ka õigusabiteenuse osutamise ning kinnisasja ja ehitise võõrandamisega seotud vaidluste lahendamine. Komisjoni poole võib pöörduda ka juhul, kui võlasuhe kauplejaga on tekkinud mitte lepingust, vaid muust seadusest tulenevast alusest, mille kohaselt on tarbijal kohustus kauplejale tasu maksta – näiteks jäätmeveoteenuse osutaja ja tarbija vahel tekkivate vaidluste lahendamiseks.

Edaspidi on väljapoole selle tegevusvälja üksnes mittemajanduslike üldhuviteenuste ja tervishoiuteenuste osutamisega seonduvad vaidlused ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute poolt hariduse andmisega seonduvad vaidlused. Komisjoni töösse lisandus nn eelmenetluse etapp, mille käigus valmistab komisjoni sekretariaat ette vaidluse läbivaatamise. Sekretariaadil on õigus teha tarbijale ettepanek võtta avaldus tagasi, kui sekretariaadile on kohaldatavate õigusaktide, komisjoni otsuste või kohtuotsuste alusel selge, et vaidlus lahendatakse tarbija kahjuks.

See võimaldab komisjonil keskenduda sisulisematele vaidlustele ja säästa ressursse perspektiivitute vaidluste arvelt. Samuti võib komisjon jätta avalduse menetlusse võtmata või menetluse lõpetada, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro, vaidlus on sisutühi või perspektiivitu. Tuginemine kirjalikele materjalidele Komisjon lahendab edaspidi vaidlusi poolte kirjalikult esitatud materjalide alusel.

Vaidluse suuline arutamine toimub vaid juhul, kui tarbija seda soovib või kui komisjon peab seda vaidluse lahendamiseks vajalikuks. Komisjoni otsuseid mittetäitvate ettevõtete nimed avalikustatakse mustas nimekirjas, kui ettevõtja ei ole tähtaegselt kirjalikult ametit teavitanud otsuse järgmisest või samas asjas kohtusse pöördumisest. Jõustunud seadus võimaldab lisaks tarbijakaitseameti juures tegutsevale tarbijavaidluste komisjonile luua teisigi kohtuväliseid vaidluste lahendamise üksuseid eraõigusliku, avalik-õigusliku juriidilise isiku või riigiasutuse juurde.

Vaidluste lahendamise üksuste vastavust nõuetele, nagu sõltumatus, läbipaistvus, erapooletus jne, hindab ja kannab tunnustatud üksuste nimekirja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Uued nõuded e-poodidele ja tasuta arved Kaupleja peab tarbijale kättesaadavaks tegema kontaktandmed, mille kaudu saab tarbija kauplejaga kaebuse lahendamise eesmärgil suhelda ning teavitada tarbijaid tunnustatud vaidluse kohtuvälise lahendamise üksusest, kus on võimalik lahendada tekkivaid vaidlusi.

Kõige enam mõjutab see selliseid kauplejaid, kes sõlmivad tarbijatega lepinguid sidevahendi abil või väljaspool äriruume ja kel puudub füüsiline kauplemiskoht. Sellistel kauplejatel tuleb oma kodulehele lisada link internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile, ODR-platvormile. Eelkõige on ODRplatvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus teises liikmesriigis.

Piiriüleste vaidluste korral abistab tarbijaid Tarbijakaitseameti osakonnana tegutsev Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus. Uus tarbijakaitseseadus määratles arve teenuse lahutamatu osana, mille eest eraldi tasu küsida ei tohi. Arve esitatakse tarbija valikul tema postiaadressile või e-posti aadressile. Arve saamise viis tuleb tarbijaga selgesõnaliselt kokku leppida – seega ei saa seda teha lihtsalt tüüptingimustega nõustumise teel.

Kanname raha Sinu kontole.

Kaupleja võib arve saatmisest posti või e-posti teel loobuda ainult siis, kui 8. Vaidluse korral peab kaupleja tõendama tarbijalt nõusoleku saamise. Uus seadus tõi kaasa ka kauplejatele rikkumiste eest määratavate rahatrahvide suurenemise. Senised trahvide ülempiirid ei ole olnud piisavalt mõjusad, et tagada kauplejate õiguskuulekas käitumine ja hoida ära tarbijate majandushuve kahjustavad tegevused. Kanname raha Sinu kontole. Kui kiirlaenupakkujal on teiega samas pangas konto, võib raha kohe üle tulla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *